Chức năng download

Chức năng download
1. Quét link youtube, facebook ....
- URL: Đường dẫn URL của link cần quét.
- Chuột phải vào danh sách link đã quét, chọn tải về để tải link.
- Hỗ trợ quét watch, playlist, kênh video youtube. Ví dụ:
  • https://www.youtube.com/watch?v=8ZvBIcQARPc
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLPIqp7dnGd4pi0yimznk2D2IQ-mzTo4kO
  • https://www.youtube.com/@autoxem2933/videos
2. Tùy chọn download.
- Số kết nối tối đa: Số kết nối đồng thời tải để tải 1 URL.
- Tốc độ tối đa: Giới hạn tốc độ tải tối đa.
- Cấu hình proxy: Thiết lập proxy khi tải.
  • +Address: địa chỉ:port của proxy cần thiết lập.
  • +Username : Tên đăng nhập của proxy nếu có.
  • +Password: Mật khẩu của proxy nếu có.
  • +Potocols: Giao thức của proxy.
- UserAgent: Giả lập tên tác nhân của trình duyệt.
- Timeout: Thời gian tối đa của 1 kết nối.
- Site login: Thiết lập đăng nhập url nếu có auth.
  • +Username : Tên đăng nhập của site.
  • +Password: Mật khẩu site.
- Chấp nhận: xác nhận các tùy chọn đã chọn.